Weź udział

Regulamin hackathonu Zdrowieton.js

1. Organizator

Organizatorem hackatonu Zdrowieton.js jest Ferrante Wielgosik Damian.

2. Termin i miejsce

2.1. Hackaton Zdrowieton.js odbywa się dnia 8 kwietnia 2017 roku w siedzibie Partnera - Znany Lekarz, ul. Kolejowa 5/7, Warszawa.

2.2. Dokładny harmonogram Zdrowieton.js opublikowany zostanie na stronie www. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Zdrowieton.js, o czym poinformuje na wyżej wymienionej stronie.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Udział w hackatonie jest dobrowolny i otwarty.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w hackatonie jest rejestracja za pośrednictwem strony/formularza na stronie zdrowieton.pl lub zdrowietonjs.pl nie później niż 7 kwietnia 2017 roku. O rejestracji każdy uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu adres mailowy.

3.3. Przystąpienie do hackatonu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

3.4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Zdrowieton.js.

3.5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku na zdjęciach z Zdrowieton.js dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją Zdrowieton.js obejmującą pola eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, użyczenie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnienie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub z jego udziałem.

3.6. Hackaton jest kierowany w szczególności do programistów oraz uczniów i studentów.

3.7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dostarczona do organizatora przed rozpoczęciem hackatonu.

3.8. Liczba miejsc jest ograniczona do 100.

4. Koszt uczestnictwa

4.1. Udział w Zdrowieton.js jest płatny. Koszt jednego biletu to 50 PLN. Płatność dokonywana jest w momencie rejestracji przez stronę/formularz.

4.2. Uczniowie i studenci mogą zostać zwolnieni z opłaty w ramach oddzielnej puli 20 biletów. Obowiązuje konieczność zgłoszeń. Zwolnienie z opłaty przysługuje wyłącznie przy okazaniu ważnej legitymacji uczniowskiej.

4.3. Nie można dokonać zwrotu zakupionego biletu.

4.4. Istnieje możliwość przekazania biletu innej osobie, o której organizator zostanie powiadomiony najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2017 roku drogą mailową. Wiadomość musi zawierać dane kupującego oraz imię i nazwisko osoby, której bilet zostanie przekazany.

5. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest stworzenie aplikacji lub programu w języku JavaScript, które będą rozwiązywać problemy związane z chorobami cywilizacyjnymi lub tematami pokrewnymi.

6. Zasady konkursu

6.1. Rozwiązania muszą zostać wykonane we wskazanej przez Organizatora technologii.

6.2. Części wykonane przed rozpoczęciem hackatonu nie podlegają ocenie jury. Uczestnicy są zobowiązani do wytworzenia rozwiązań w czasie wskazanym w agendzie.

6.3. Uczestnicy w czasie trwania hackatonu korzystają z własnego sprzętu.

6.4. Podczas prezentacji zespoły prezentują rozwiązania z użyciem emulatorów, telefonów, tabletów lub laptopów. Prezentacje niezawierające przynajmniej fragmentu działającego prototypu nie będą oceniane.

6.5. Prezentacje rozwiązań będą się odbywały w siedzibie Partnera w dniu 8 kwietnia 2017 roku w czasie wyznaczonym w agendzie wydarzenia opublikowanej na stronie www.

6.6. Ocenie będą podlegały: oryginalność rozwiązania, poziom zaawansowania, funkcjonalność oraz zgodność z tematem zadania.

6.7. Dopuszcza się udział pracowników sponsorów i partnerów w hackatonie pod warunkiem, że nie będą ubiegać się o nagrodę od sponsora lub partnera, którego są pracownikami.

7. Nagrody

7.1. W ramach konkursu Organizator zakłada wyłonienie 3 laureatów. Wyniki zostaną podane podczas zakończenia hackatonu.

7.2. Nagrodami są gadżety, sprzęt lub usługi przygotowane przez Organizatora i Sponsorów. Szczegóły zostaną podane podczas zakończenia hackatonu.

8. Prawa do kodu

8.1. Uczestnicy zachowują pełnię praw do kodu, który zostanie stworzony podczas hackatonu.

8.2. Uczestnik oświadcza, że wykonany projekt konkursowy jest jego autorstwa lub współautorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

9. Uwagi końcowe

9.1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie www.

9.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem hackatonu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.